ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

รับทราบปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนลงมือเขียนต้นฉบับ อีกทั้งเรียนรู้แนวทางการวางกลยุทธในการพัฒนาเนื้อหาของต้นฉบับงานวิจัย

เรียนรู้ถึงวิธีการและช่วงเวลาที่สมควรในการหาวารสารที่เหมาะสมแก่การยื่นขอตีพิมพ์ต้นฉบับงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้

เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบให้มั่นใจว่า การนำเสนอผลงานวิจัยของคุณสอดคล้องกับแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านจรรยาบรรณการวิจัยระหว่างประเทศหรือไม่

เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางโครงสร้าง IMRaD ในระหว่างการลงมือเขียนต้นฉบับงานวิจัย

เรียนรู้ถึงขั้นตอนการยื่นต้นฉบับงานวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ พร้อมทั้งวิธีการที่จะช่วยให้คุณผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer review )ไปได้อย่างลุล่วง